Du er her > Projektet > Biogasanlæg > Gødning fra biogas

Gødning fra biogas

I et biogasanlæg bliver komøg og andet organisk affald omdannet til slam. Omdannelsen i et biogasanlæg af komøget til slam har flere positive effekter for husholdningen.
Slammet er i modsætning til komøget lugtfrit og tiltrækker ikke fluer.
Gennem omdannelsen i biogasanlægget er en række mikroorganismer, der kan udgøre en sundhedsfare, blevet slået ihjel. Herved er den hygiejniske standard i husholdningen blevet forøget.
Slammet er mere flydende end frisk komøg, dermed kan det ved hjælp af gravitations kraft bringes til uden brug af megen arbejdskraft at flyde hen til de områder hvor der brug for organisk gødning. 
Den vigtigste betydning er dog, at slam har en meget høj umiddelbar gødningsværdi for husholdningens plantedyrknings aktiviteter.

Kvælstof er en af hovednæringskilderne for plante vækst. I komøget er der meget kvælstof, men store dele af denne kvælstof er ikke umiddelbart tilgængelig for planter. Kvælstof i organisk gødning skal, før planter kan bruge kvælstoffet, af bakterier nedbrydes fra større organiske molekyler til mindre uorganiske vandopløselige bestanddele. Denne omdannelsesproces kaldes mineralisering.
I den nedbrydningsproces, der foregår i biogasanlægge,t mineraliseres den organiske kvælstof der findes i komøget til ammoniak (NH+) og nitrat (NO3-). Kvælstoffen er derved blevet gjort umiddelbar tilgængelig for planter, og komøgets kort tids gødningsværdi er blevet fordoblet.

Slammet fra et biogasanlæg kan bruges til at gøde plante afgrøder, hvor det kan fremme planternes vækst meget kraftigt. Slammet bliver især brugt til at gøde grøntsager og bananer i området omkring husene. Her har det vist sig at gødningen kan betyde meget og der er ikke så meget arbejde forbundet med udbringningen af slammet. Men slammet bruges også til at gøde foder- og markafgrøder.
Da slammet indeholder en stor del vand vil slammet også i tørre perioder kunne fungere som en tilførsel af vand til planterne samtidig vil slammet danne en skorpe der nedsætter fordampningen fra jorden. Vi har set eksempler på at husholdninger med biogasanlæg i tørke periode har kunnet gro grøntsager, hvor andre uden ellers ikke har kunnet gro.

Slammet fra et biogasanlæg opsamles i gravede huller nedenfor biogasanlæggets udløb.

Den mineraliserede kvælstof i slammet er meget flygtig, det er derfor vigtigt at slammet kan tildækkes for at forhindre kvælstoffet i at forsvinde, og/eller at sørge for at slammet udbringes så hurtigt som muligt til planterne og dermed gør gavn medens den mineraliserede kvælstof er intakt.

Da slammet er flydende kan udbringningen af slammet med fordel ske gennem gravede render fra hullerne med slammet og ned til de områder hvor planterne gror.